Feigefossen

Feigefossen ligg i Feigedalselvi, like ovanfor grenda Feigum. Den 218 meter høge fossen ligg idyllisk til på sørsida av Lusterfjorden. Du kan gå den korte turen opp til fossen, eller nyte synet frå den nasjonale turistvegen langs  fjorden. Du kan sjå fossefallet i 360 grader her og  her 

Når ein er på Jørongo er det naturleg å venda blikket mot Feigedalen og Feigefossen (Feigumfossen).

Sett frå Lyngsetnipa

Nederst ser du den 218 meter høge Feigefossen. Noko høgare oppi vassdraget ligg Hanafossen, med eit fritt fall på over 100 meter, og ovanfor denne igjen Drivandefossen. På toppen av fossen møter ein Breidava og fjellstølen Feigedalen som var støl for både Feiga og Bergheim.

Feigumfossen

Folk er på veg til og frå utsiktspunktet

Ved stor vassføring kjem det vatn i det venstre fosseløpet som dannar den såkalla "Stolen".

veg til toppen av Feigefossen i år 2005, (utsyn frå toppen) og vidare til Øystølen. Så bort til brua som flaumen reiste med for nokre år sidan. Ny bru kom på plass nedom Hanafossen 28.05.2021 slik at ein fortsatt kan gå Feigefossen rundt).- Kvednhusfossen, -Bergheimstølen, -Bergheim og nedatt til Feigum.

Feigefossen har eit fall på 218 meter. Det er Noreg sitt andre høgaste, uregulerte fossefall etter Vettisfossen i Årdal (275 meter).

"Feigumsvassdraget er eit verna, relativt lite vassdrag som spenner over forskjellege naturtypar frå fjord til høgfjell. Det knyter seg klart størst naturfagleg interesse til Feigumsfossen, som med eit fritt fall på 218 meter er eit imponerande skue over Lustrafjorden og ein høgt profilert turistattraksjon. Noko høgare oppi vassdraget ligg Hanafossen, med eit fritt fall på over 100 meter, og ovanfor denne igjen Drivandefossen. På toppen av fossen møter ein Breidava og fjellstølen Feigedalen som var støl for både Feiga og Bergheim. I Husadalen og i eit område vest for Dyrdalsvatn ligg markerte randmorenar. Hanafossmyrane, 840 m.o.h., har verdi både som naturtype, landskapselement, våtmark og viltområde. Høgfjellsdelen av nedbørfeltet er kalvingsområde, vinterbeite og til dels også sommarbeite for villrein. Rivenosi er viktig fjellrypeterreng. Nedre Feigedalen peikar seg ut som eit allsidig viltområde.  Feigumgrenda med bygningsmiljø og kulturmarkstypar inngår i eit større prioritert kulturlandskapsområde som strekkjer seg sørvestover mot Urnes. Blant viktige kulturminne finst smie og vassdrivne anlegg som sag og mølle".

Det er uvisst om ein skal rekne Feigum og Bergheim til Sørheim eller Kroken. Feigedalen er delt på tvers over Feigevatnet, der ein finn Sørheims-Feigedalen øvst i dalen. Ein må nok tolka det som at Sørheim har hatt heile området, og at Feigum og Bergheim har vore skilt ut frå Sørheim mot grensa til Kroken. Sørheim har då halde fast på dei øvste stølane i dalen.

I fjellet mellom Feigedalen og Årdal er det funne ein pilspiss. Han er 13 cm lang av type R538/R541 (Fett, 1952). Han er truleg frå 800- eller 900- talet (Petersen, 1919). 

Meir om Feigefossen her

Tur frå Stokkesete ved Tindevegen til Bergheim

Ny bru på plass nedom Hanafossen 28.05.2021 slik at ein kan gå Feigefossen rundt-. Lenger nede, like ved Kvednhusfossen, var det tidlegare ei enkel bru. Den for i ein flaum for nokre år sidan.