Gaupne, administrasjonssenteret i Luster kommune.             Dei folkevalde i Luster

Innføringa av formannskapslovene i 1837 førte til at landets kommunar vart skipa. Kommunane Luster, Jostedalen og Hafslo vart frå 1. januar 1963 slegne saman til ein kommune og Gaupne vart kommunesenter(B). Det første heradsstyret i storkommunen kan du sjå her(B). Luster Rådhus vart planlagt og bygd i tidsrommet 1964/1968 og hadde offisiell opning den 7. september 1968(B). Fylkesveg 55 gjennom Gaupne hadde ein betydeleg flaskehals ved passering av Røneid bru(B), noko som pressa fram bygging av ny veg frå Røneidsgrandane til Sandvik. Arbeidet med nyevegen starta i 1964 med støyping av brukar i Jostedalselva(B). Vegstrekningen vart overlevert hausten 1967(B)(B). Vegen vidare til Neshøgda vart også utbetra. I september 1970 er arbeidet med å sprenge Neshammaren i gong, og det er planar om å gå laus på Råumstunellen til vinteren, skriv avisa(B).

Tettstaden Gaupne hadde per 1. januar 2018 1252 innbyggjarar. Gaupne ligg innerst i Gaupnefjorden, ein sidearm av Lustrafjorden. Gjennom bygda går fylkesveg 55, som startar i Vadheim i Ytre Sogn og strekkjer seg hele vegen til Lom i Gudbrandsdalen. Gaupne er ei bygd i kraftig vekst og er den største tettstaden i kommunen.

Bildet er teke 4. september 1964 og ein ser brukara til den nye brua.

Dampskipet Alden kom til Hotla fyrste gong 10. april 1910. Meir om dette her